Polityka Prywatności GSK Polska

Ostatnia aktualizacja [Maj 2018]

Cenimy sobie możliwość przekazywania Państwu informacji poprzez interakcje z Państwem, niezależnie od tego, czy interakcje mają charakter bezpośredni, czy odbywają się za pośrednictwem naszych platform cyfrowych (takich jak nasze aplikacje mobilne i strony internetowe), czy też przy wykorzystaniu innych metod.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera objaśnienia dotyczące sposobu, w jaki spółka GlaxoSmithKline i należące do niej spółki („GSK”, „Spółka”, „my” oraz wszelkie odmiany tego słowa) gromadzą, wykorzystują i udostępniają przekazywane im przez Użytkowników dane osobowe lub które mogą w inny sposób pozyskać lub wygenerować, a które dotyczą Użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami przy użyciu jednej z metod opisanych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Spis treści

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?
 2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?
 3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika?
 4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?
 5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?
 6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 7. Pliki cookie i inne technologie
 8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi
 9. Kontakt z nami

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?

W przypadku Użytkowników będących osobami wykonującymi zawód medyczny uprawnionymi do wystawiania recept – lekarzy, którzy korzystają z niniejszego Serwisu w ramach wykonywania zawodu lekarza, GSK może gromadzić m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia, wiek;
 • preferowany sposób kontaktu;
 • język;
 • informacje na temat odwiedzin naszych stron internetowych przez Użytkownika, w tym przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, adresów IP Użytkownika oraz strony z której Użytkownik został przekierowany do stron internetowych GSK;
 • informacje o urządzeniu, w tym o unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej;

GSK może również przetwarzać dane o stanie zdrowia Użytkownika. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poinformuje nas o swoim aktualnym stanie zdrowia lub jeżeli otrzymamy informację o doznaniu przez Użytkownika działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów lub jeżeli informacje o stanie zdrowia można wywieść z informacji przekazanych nam przez Użytkownika przy skontaktowaniu się z nami z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku przetwarzania tego rodzaju informacji o Użytkowniku podejmiemy – o ile będzie to wymagane przepisami prawa – odpowiednie kroki w celu uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie przez nas tych informacji.

W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe możemy gromadzić w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym wiadomości elektronicznych wysyłanych do i przez GSK.
W pozostałych przypadkach gromadzimy i generujemy informacje o Użytkowniku, jeżeli Użytkownik nam je przekaże lub jeżeli kontaktuje się z nami bezpośrednio. Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. Użytkownik rejestruje się na jednej z naszych platformach cyfrowych, nawiązuje kontakt z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, bierze udział w organizowanych przez nas eventach lub w eventach z naszym udziałem, a także gdy Użytkownik kontaktuje się z obsługą klienta lub przekazuje informacje zwrotne. Możemy łączyć posiadane przez nas informacje o Użytkowniku uzyskane z różnych źródeł, w tym informacje przekazane nam przez samego Użytkownika.

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać w celu:

 1. świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym personalizowania treści na naszych platformach cyfrowych w celu dostosowania ich do profilu lub upodobań Użytkownika, a także poprawiania jakości naszych usług;
 2. kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym:
  • udzielania odpowiedzi na pytania oraz wnioski o świadczenie usług, a także zwracania się z wnioskiem o informacje zwrotne;
  • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityki;
  • przesyłania zawiadomień o charakterze technicznym, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, a także komunikatów wsparcia technicznego oraz komunikatów o charakterze administracyjnym.
 3. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, regulacji, wytycznych, kodeksów, a także zasad i regulacji branżowych/zawodowych;
  • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także ustosunkowania się do pism procesowych lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym; oraz
  • badania sprawy i podejmowania działań wobec Użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy postępują w sposób niezgodny z prawem lub wyrządzają szkodę innym osobom lub ich mieniu.
 4. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • na potrzeby wewnętrzne, m.in. audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
  • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania oraz działań związanych z naszymi produktami i usługami w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy jakości projektu i zawartości naszych platform; oraz
  • przekazywanie Użytkownikowi aktualnych danych kontaktowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

 • W uzasadnionych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą: wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika pomaga nam prowadzić i usprawniać działalność, a także minimalizować wszelkie zakłócenia w świadczeniu oferowanych przez nas usług. Dzięki wykorzystaniu tych danych możemy również usprawnić i spersonalizować komunikację z Użytkownikiem, a także zapewnić Użytkownikowi wydajne i skuteczne korzystanie z naszych produktów i usług.
 • W celu wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych oraz reagowania na pozostałe wnioski o informacje: Przestrzeganie przepisów, regulacji, zasad, kodeksów i wytycznych jest dla nas ważne i chcielibyśmy być w stanie ich przestrzegać, a także reagować na pozostałe żądania lub wnioski dotyczące danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Mają one wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność oraz pomagają nam zapewnić – w miarę możliwości – bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów i usług. Zapewniamy, że w przypadku wykorzystywania Państwa danych osobowych w powyższym celu podejmiemy środki zmierzające do ich ochrony.
 • Zgoda Użytkownika: W niektórych sytuacjach możemy potrzebować zgody Użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych do realizacji poszczególnych celów wymienionych powyżej. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika Użytkownikowi przysługują różne uprawnienia. Przykładowo, jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby jego nazwisko widniało na jednej z naszych list mailingowych, może on w dowolnym momencie złożyć rezygnację klikając w komunikat „Wypisz się” na dole naszych promocyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik posiadający konto GSK może również złożyć rezygnację, aktualizując swoje preferencje.

3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępniać:

 • naszym agentom i dostawcom;
 • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
 • naszym podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym;
 • organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania;
 • sądom, trybunałom, arbitrom lub innym organom sądowym; oraz
 • innym podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, połączeniem, nabyciem lub reorganizacją całości lub jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa bądź przeprowadzeniem zmian organizacyjnych o podobnym charakterze (w tym potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy przedsiębiorstwa lub jego doradcom).

Przekazywanie danych do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika. Kraje, do których przekazywane są dane osobowe Użytkownika, mogą nie oferować poziomu ochrony danych osobowych równoważnego poziomowi przewidzianemu przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika. O ile zajdzie taka konieczność podejmiemy kroki w celu zapewnienia, aby przekazywane dane Użytkownika były odpowiednio zabezpieczone, na przykład poprzez zawieranie umów w sprawie transferu danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy w sprawie transferu danych osobowych lub wdrożenia podobnych środków ochrony. Stosowną kopię możemy udostępnić Użytkownikowi, jeśli skontaktuje się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Od czasu do czasu możemy udostępniać hiperłącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z takich stron internetowych, powinien zapoznać się z regulaminami lub polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której korzysta, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

Wdrożyliśmy politykę przechowywania danych osobowych, która określa okres przechowywania danych Użytkownika. Okres przechowywania danych zależy od rodzaju informacji, celu gromadzenia danych oraz systemu działającego w ramach naszych platform cyfrowych, w których przechowywane są informacje. Zasadniczo dane osobowe Użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne. Przykładowo, aby udostępnić Użytkownikowi na jego wniosek, kanały cyfrowe (takie jak nasze strony internetowe), nasze produkty i usługi.

5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

W celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem wykorzystujemy szereg różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa. Starannie dobieramy naszych dostawców i zobowiązujemy ich do stosowania odpowiednich środków mających na celu ochronę poufności i zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne tym samym taki przekaz odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

Użytkownik ma prawo:

 • w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody;
 • zwrócić się do GSK o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym o przesłanie kopii danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez GSK;
 • żądać sprostowania i/lub usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • żądać uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych do własnych celów w ramach poszczególnych usług;
 • złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub do sądu, jeżeli prawa Użytkownika dotyczące ochrony jego danych osobowych zostały naruszone lub jeżeli Użytkownik poniósł szkodę na skutek sprzecznego z przepisami prawa przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do dotyczących go danych osobowych będących w posiadaniu GSK lub jeśli jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Użytkownika będące w naszym posiadaniu są niedokładne lub nieaktualne lub jeśli Użytkownik chce ograniczyć przetwarzanie danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, powinien skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Co w przypadku, gdy Użytkownik nie chce przekazywać nam swoich danych osobowych?

W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji co do zaprzestania udostępniania nam swoich danych osobowych Użytkownik może zawsze odstąpić od udostępniania nam swoich danych osobowych.

Sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych będzie respektowany zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi w tym obszarze. Sprzeciw Użytkownika może nam jednak uniemożliwić podjęcie działań niezbędnych do realizacji celów określonych powyżej. Taki sprzeciw może również oznaczać niemożność skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez nas usług i produktów, jeśli Użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych lub jeśli – po przekazaniu nam swoich danych – Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Spółka GSK może być zobowiązana lub uprawniona do zachowania danych Użytkownika w celu wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celu ochrony i realizacji swoich praw i interesów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

7. Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy GSK mogą korzystać z plików cookie i innych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, w celu zwiększenia komfortu Użytkownika, ułatwienia nam zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze platformy – przykładowo, które części naszych stron były odwiedzane i które wiadomości zostały otwarte, a także do oceny skuteczności reklam i usług. Zasadniczo, dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane niebędące danymi osobowymi. Jednak w zakresie, w jakim adres IP lub podobne identyfikatory, są na podstawie obowiązującego lokalnie prawa uważane za dane osobowe, to takie identyfikatory oraz dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie, które można powiązać z takimi identyfikatorami, uznajemy za dane osobowe.

Więcej o plikach cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych. Cookie to unikalny kod numeryczny przesyłany do przeglądarki komputera Użytkownika w celu śledzenia zainteresowań i preferencji Użytkownika oraz rozpoznania go jako Użytkownika. Za pomocą plików cookie i innych technologii takie dane mogą być gromadzone automatycznie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapobiec automatycznemu gromadzeniu danych, należy zapoznać się z zakładką „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi” poniżej. Należy pamiętać o tym, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje naszych stron internetowych będą niedostępne.

Pliki cookie wykorzystujemy w różnych celach:

 • Główna działalność
  Pliki cookie są nam niezbędne do obsługi stron internetowych GSK.
 • Funkcjonalność
  Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie, aby respektować wybrane przez Użytkownika opcje dotyczące preferowanego przez niego sposobu funkcjonowania platform GSK. Przykładowo funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy do zapamiętywania danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, aby zapewnić Użytkownikowi komfort użytkowania i dostosowania informacji adekwatnych do obszaru zainteresowań Użytkownika.
 • Wydajność/Analityka
  Wykorzystujemy pliki cookie do analizy wydajności naszych stron internetowych, do ich utrzymywania, obsługi i stałego usprawniania. Wykorzystujemy pliki cookie do analizy odwiedzania naszych stron internetowych i kanałów komunikacji cyfrowej. Przykładowo możemy uzyskać informacje z żądanej komunikacji, w tym informacje o tym, czy Użytkownik otworzył lub przekazał wiadomość e-mail lub czy kliknął na jakąkolwiek ich treść. W ten sposób uzyskujemy informacje na temat skuteczności naszej komunikacji i możemy prezentować treści potencjalnie interesujące danego Użytkownika.
 • Podmioty trzecie
  Możemy zezwolić naszym partnerom biznesowym na używanie plików cookie na stronach internetowych GSK w wyżej wymienionych celach – szczegółowe informacje zawarto poniżej.

8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych Użytkownik może na wiele sposobów kontrolować sposób przetwarzania tych danych, bez konieczności realizowania któregokolwiek z uprawnień opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zarządzanie plikami cookie i innymi preferencjami

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia Użytkownikowi zarządzanie jego preferencjami. Opcje przeglądarki można ustawić tak, aby wyłączała pliki cookie lub usuwała niektóre z nich. Użytkownik może zarządzać innymi technologiami śledzenia w taki sam sposób, w jaki zarządza plikami cookie, korzystając w tym celu z ustawień opcji przeglądarki.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub usunąć pliki cookie, nie wszystkie elementy platformy cyfrowej GSK mogą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z naszych stron internetowych.

9. Kontakt z nami

Administrator Danych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32- 29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych GSK: PL.CPA@gsk.com

Dane kontaktowe GSK

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do lokalnej spółki powiązanej GSK, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Kontaktując się z nami, prosimy o wskazanie nazwy odwiedzonych stron, a także sposób, w jaki możemy się z Państwem skontaktować.

PL/PR/0017/18